PSİKOLOJİK TESTLER

Zeka Testleri

 • WISC-4 Zeka Testi

Bu test, WISC-R Zeka Testi'nin revize edilmiş halidir ve Türkiye standardizasyonu tamamlanmış ve kullanımı pek çok alanda yaygınlaşmaya başlamıştır. WISC-R Testi 1970 yıllara ait bir test olup geçerliliğini artık yavaş yavaş yitirmektedir. WISC-4, en genç zeka testidir. 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki tüm çocuklara uygulanabilmektedir. WISC-R' a oranla, çocuğun bilişsel becerileri ve kapasitesi hakkında bizlere daha ayrıntılı bilgiler verebilmektedir. Test sonucunda bir zeka puanına sahip olunmamakta bir zeka aralığından bahsedilmektedir. Bu durum da etiketlenmeyi, ailelerinin dikkatlerini puandan çekip bilişsel alanlara kaydırmayı sağlamaktadır. 

 • WISC-R Zeka Testi

Ülkemizde 6-16 yaş aralığında zeka ölçümü için en çok kullanılan testlerden biri olan WISC-R (Weschler Intelligence Scale for Children-Revised / Weschler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-Revize), 12 alt testten oluşmaktadır. Her alt test zekanın farklı özelliklerini ölçer. Çocuğun biliş düzeyini ve kuvvetli/zayıf yönlerini detaylı şekilde ortaya koyar. Ülkemizde disleksi (Özel Öğrenme Güçlüğü) tanısı konarken kullanılan zeka testi WISC-R’ dır.

 • CAS ( Cognitive Assessment System) Testi

CAS (Cognitive Assessment System), son zamanlarda ortaya atılmış olan; “Zeka bilişsel işlemlere dayanır” görüşü ile uyumlu olduğu için geleneksel olmayan zeka yaklaşımları arasındadır.

CAS testi  5-17 yaş arası çocukların bilişsel işlemlerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş olan bir araçtır. PASS Teorisi’ne dayanılarak geliştirilmiş olan CAS;  Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel İşlemler olmak üzere toplam dört bilişsel işlem alanını ölçen 12 alt testten oluşmaktadır.

Çocuk neyi NASIL öğreniyor ve hangi alanları NEDEN öğrenemiyor kısmında ayrıntı bilgi verir. Testin sonunda çocuğun güçlü yanları ve geliştirmesi gereken yanları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olup daha nokta atışı bir destek alabilirsiniz. Testin yorumlanması sonrasına uzmanımız size ayrıntılı bilgi ve yönlendirme vermektedir.  Dilerseniz devamında çocuğunuzun tespit edilen geliştirmesi gereken bilişsel becerilerine yönelik ona özel program hazırlanıp destek sağlanabilir.

CAS testi okuma yazma bilmeyen 5-7 yaş arasına da uygulanabilir. İleri ki akademik hayatında zorlanacağı anlara dair öncesinde erken müdahale ya da destek alabilirsiniz.

NOT: Bu test sonucunda herhangi bir IQ puanı ya da çocuğunuzu etiketleme gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece benim çocuğum neyi nasıl öğreniyor veya öğrenemiyor, akademik olarak farkındalık ve nokta atışı destek ile performansını ful kullanmasını istiyoruz diyen bütün aileler, bu testten destek alabilir.

 • Goodenough-Harris Adam Çizme Testi

4-10 yaş arası çocuklar için standardize edilmiş bir zeka testidir. Çocuktan bir insan resmi çizmesi istenir ve bu resim üzerinden değerlendirme yapılır.

Dikkat ve Algı Testleri

 • Dikkat Testi (D2)

8 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan bir testtir. Çocukların dikkatlerinin süresini , dikkat dağınıklığı şüphesinin olup olmadığını ya da çocuğun kişilik yapısı ile ilgili (mükemmeliyetçi vs.) bilgi verir.

 • Benton Görsel Bellek – Algı Testi

8 yaşı üzeri çocuklara ve yetişkinlere uygulanabilir. Görsel bellek, görsel algı ve ince motor (gördüğünü çizebilme) becerilerini ölçer. Gösterilen şeklin çizilmesi istenir bu şekiller üzerinden değerlendirme yapılır. Disletik çocukların, özellikle disgrafisi olan çocukların, görsel-motor algı alanında sıklıkla sıkıntı yaşadıkları unutulmamalıdır.

 • Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi

6 yaş 6 ay ve 12 yaş 11 ay aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır. Çocuktan kendisine gösterilen şekilleri çizmesi istenir. Gördüğünü çizebilme becerisinin değerlendirildiği b testte, çocuğun çizimleri değerlendirilir ve algısal olarak sıkıntı yaşadığı alanlar ortaya konur. Disletik çocukların, özellikle disgrafisi olan çocukların, görsel-motor algı alanında sıklıkla sıkıntı yaşadıkları unutulmamalıdır.

Gelişimsel Değerlendirme ve Gelişimsel Tarama Testleri

 • Denver-II Gelişim Testi

DENVER II sağlıklı görünümdeki çocuklarda olası gelişimsel sorunları saptamak amacı ile kullanılır. Üç temel alanda değerlidir:

a) Sağlıklı gözüken çocukları olası sorunları yönünden taraması,

b) Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel şekilde saptama olanağı vermesi,

c) Riskli bebekleri (örneğin doğum öncesi sorunlar, düşük doğum ağırlıklı ya da erken doğmuş, çoğul gebelikler, ailede gelişimsel sorunu olanlar, yardımcı üreme teknikleri ile doğan bebekler v.b.) izlemede kullanılabilmesi.

 • Okula Hazırlık Değerlendirme Testi (OKHT)

Anasınıfı öğrencilerine (6 yaş 4 aya kadar olan çocuklara) uygulanabilir. Anasınıfında zorlanma yaşayan ve ilkokula başlamasında tereddüt edilen çocukların temel bilgi ve becerilerini sınamaya yarar. Çıkan sonuçlar doğrultusunda ailelere bilgi verilerek beraber yol haritası oluşturulur.

 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı testi

3-8 yaş arası çocuklar için uygun bir testtir. 5 alt testten oluşmakta ve çocukların görsel algı ve dikkatlerini, geliştirilmesi gereken alanları ve olası güçlükleri gösteren bir testtir. Beklenenin gerisinde performans göstermesi durumunda eğitim programı uygulanması önerilir.

 • Portage Gelişimsel Değerlendirme Envanteri

0 -6 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Çocuğun, sosyal alanda, dil alanında, bilişsel alanda ve fiziksel alanda yaşıtlarına göre gelişimini değerlendirir. Çoğunlukla çocukların gelişimlerinin takibinde kullanılır. Yaşıtlarının gerisinde olduğu bir alan ortaya çıkarsa, bu alanın desteklenmesi yönünde eğitim önerilir.

 • Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri (AGTE)

0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Dil-bilişsel, ince motor, kaba motor ve sosyal beceri-öz bakım alanlarında çocuğun yaşıtlarına göre gelişimini değerlendirir. Çoğunlukla anneden veya çocuğun bakımından sorumlu kişiden alınan bilgilere göre doldurulur. Çocuğun, yaşıtlarının gerisinde olduğu bir alan çıkarsa bu alanda daha detaylı bir değerlendirme faydalı olacaktır.

 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

4-6 yaş arasına uygulanan bu test, çocuğun akademik hayata başlamaya hazır olup olmadığını ölçer. Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar ve Kopya Etme şeklinde altı bölümden oluşmaktadır. Değerlendirme sonunda çocuğun okula başlamaya uygun bilgiye sahip olduğu veya olmadığı ortaya çıkar. Aile bu sonuçlara göre yönlendirilir.

 • Gessell Gelişim Figürleri

1-7 yaş arası çocuklara uygulanır. Çocuğun, kolaydan zora doğru sıralanmış şekilleri çizmesi istenir. Görsel algıyı ölçme amaçlı olsa da, gördüğünü çizebilme becerisini de ölçen bir testtir. Çocuğun çizimleri değerlendirilir ve buna göre çocuğun zihin yaşı elde edilir.

 • Peabody Resim Kelime Testi

2-12 yaş arası çocuklara uygulanan bir testtir. Özellikle alıcı dil becerilerini , kısaca kendine söyleneni anlama becerilerini ölçmek için kullanılır.

Projektif Testler (Çocuk)

 • Çocuk Algı Testi (CAT)

3-10 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır. Çocuklardaki kişilik farklılıklarını anlamak ve yaşadıkları durumları değerlendirmek amaçlanır. Çocukların olaylara bakı açısı önemlidir.

 • Luisa Düss Psikanalitik  Hikayeler Testi

Bu testte çocuklara bazı kısa öyküler okunur ve çocuğun bu öyküyü devam ettirmesi ve tamamlaması istenir. Çocuğun cevapları yorumlanarak, eğer varsa, kaygı, korku ve komplekslerine ve bunların nedenlerine ulaşılmaya çalışılır.

 • Beier Cümle Tamamlama Testi

A (6-18 yaş) ve B (13 yaş ve üzeri) formu şeklinde iki formdan oluşmaktadır. Kurumumuzda 6-18 yaş aralığını ölçen A Formu kullanılmaktadır. Çocuktan yarım bırakılmış cümleleri okuması ve dilediği gibi doldurması istenir. Verilen cevaplara göre çocuğun geçmiş ve gelecek algısı, anne ve baba algısı, kendilik algısı, arkadaşlarına karşı tutumu, karşı cinse karşı tutumu, korku ve kaygıları, suçluluk duygusu, iş veya okula karşı takındığı tavır değerlendirilir.

Psikolojik Değerlendirme Ölçekleri

 • Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği

Ülkemizde 9-13 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır. Çocuğun kendini değerlendirdiği bir envanterdir. Sorulan sorulara son iki haftasını düşünerek yanıt vermesi istenir. Bu yanıtlardan elde edilen puanlara göre çocuğun depresyon düzeyini gösterir.

 • Çocuklar İçin Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri

Genel olarak 9-14 yaş grubuna uygulanır. Çocukların kendilerini nasıl hissettiklerini değerlendirerek, kendilerinin doldurduğu bir envanterdir. Verilen yanıtlar değerlendirilerek çocuğun kaygı düzeyi bulunur.

 • Pierre-Harris Benlik Algısı Ölçeği

9-16 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır. Çocuktan verilen maddeleri evet/hayır şeklinde doldurması istenir. Çocuklarda benlik algısını, bu algının gelişimini, boyutlarını ve çevreyle ilişkilerini ölçer. Çocuğun verdiği cevaplar puanlanır ve bu puanlardan çocuğun öz kavramının yüksek veya düşük olduğu belirlenir.

 • Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği (CDI)

Çocukların genel olarak duygu durumlarını, depresyon yaşayıp yaşamadığını ve eğer yaşıyorsa bunun seviyesini ölçen bir testtir. Çıkan sonuçlara göre müdahale yöntemleri belirlenmektedir.

 • Okul Öncesi Yıkıcı Davranış Bozuklukları Değerlendirme Ölçeği

Okul öncesi ile ilkokul-ortaokul dönemlerindeki çocuklar için uygulanan bir testtir. Yıkıcı davranış bozukluğu olan ya da risk altında olan çocuklar için geliştirilecek tedavi planını düzenlemeye yaramaktadır.

Ebeveyn Testleri

 • Anne Baba Tutumu Envanteri

Bu envanter, çocuğun anne babasını düşünerek doldurduğu bir envanterdir. Çocuğun gözünden, anne ve babanın ebeveynlik tarzlarını görebilmeyi amaçlar. Çocuğun verdiği cevaplara göre anne-baba tutumu Demokratik, Otoriter veya İlgisiz olarak yorumlanır.

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite – Anne-Baba Testi / Öğretmen Formu / Çocuk Formu

16-18 yaşına kadar olan tüm çocuk ve ergenler için kullanılmaktadır. Dikkat eksikliği şüpheleri için daha ayrıntılı bilgi almak adına kullanılan testlerdir. Her ortama dair alınan bilgiler ve çocuğun/ergenin ifadesi, uygulanabilecek diğer dikkat testleriyle beraber değerlendirilir.

Projektif Testler (Yetişkin)

 • Rorschach Mürekkep Testi

Ruhsal hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılan en önemli değerlendirme yöntemlerinden olan RorschachTesti, 10 adet mürekkep lekelerinden oluşmuş kartları içermektedir. Çağrışımlar yoluyla gerçek olan malzeme üzerinden bireyin kendi içsel yaşantılarını, hayallerini aktarması beklenir. Kişide gizli kalmış, gözlem ile ortaya konamayan süreçlerin,  ön görüşmede fark edilemeyen patolojik bir işaretin varlığını göstermeyi amaçlar.

Uygulanabilecek Testler

Scroll to Top